အြန္လိုင္းေပၚတြင္ မေ၀မွ်သင့္ေသာ ကိုယ္ပုိင္အခ်က္အလက္မ်ား (၁)


၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အင္တာနက္ေပၚမွ လူမႈကြန္ရက္- Social Networking Websites  မ်ားသည္ ကမၻာ့လူသားမ်ား အၾကား ေရပန္း စားလာခ့ဲကာ ယေန႔ေခတ္ ဆုိလွ်င္ ”ေခတ္မီသူတိုင္း အြန္လိုင္း လူမႈကြန္ရက္ မ်ားအသံုးျပဳ ၾကသည္” ဟူ ၍ျဖစ္လာ လ်က္ရွိသည္။

အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ ကမၻာ့ လူငယ္အားလံုး၏ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ လူမႈကြန္ရက္တစ္ခုခုေပၚတြင္ ကိုယ္ ပိုင္စာမ်က္ႏွာ- Profile တစ္ခုစီရွိေန ၾကၿပီး ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ တစ္ခု ထက္ပိုေသာ ကိုယ္ပိုင္စာမ်က္ႏွာမ်ား ရွိေနသည္ဟု USA Today  ၏ေဖာ္ျပခ်က္ အရသိရသည္။

ထို႔ျပင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္အတြင္းရွိ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ လူငယ္မ်ား၏ ေလးပံု သံုးပံုခန္႔သည္ အြန္လိုင္း Profile တစ္ခု စီ အနည္းဆံုး ရွိေနၾကသည္ ဟုလည္း USA Today  ၏ စစ္တမ္းထဲ တြင္ ပါဝင္သည္။

The Pew  သုေတသနဌာန၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ယင္းလူမႈ ကြန္ရက္ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို အသံုး ျပဳျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မျပတ္လို၍ျဖစ္ၿပီး ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲလိုျခင္းေၾကာင့္ႏွင့္ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ သူငယ္ခ်င္းအသစ္ မ်ား ထပ္မံ ရွာေဖြေတြ႕လို ၍ ျဖစ္ သည္ဟု ဆိုသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ အြန္လိုင္းလူမႈ ကြန္ရက္ေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ရွိရာ Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn, Black Planet  စသည္တို႔မွာ လူသံုးမ်ားၿပီး ေပၚျပဴလာအျဖစ္ ဆံုး ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အသံုးျပဳသူတို႔က ယင္းလူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚ တြင္ အေတြး လူမႈကြန္ ရက္ေပၚမွ မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေပ်ာ္ပြဲ စားကဲ့သို႔ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုစီစဥ္ပါကလည္း ယင္း မိတ္ေဆြမ်ားကို အီးေမးလ္ေပးပို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ လူမႈကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ မက္ေဆ့ခ်္ေပးပို႔ ျခင္းမ်ိဳးသာ လုပ္ေဆာင္ သင့္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက မိမိ၏စိတ္လက္ခ်မ္း သာမႈကို အေႏွာင့္ အယွက္ေပးလာႏိုင္ မည့္ကိစၥမ်ားကို တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ေတြ႕ႀကံဳလာႏိုင္၍ ျဖစ္ပါ သည္။

မိမိအေနျဖင့္မူ မိမိအတြက္ေကာ၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားအတြက္ပါ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္ ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေဝမွ် ႏိုင္ပါသည္။ သုေတသနစစ္တမ္း တစ္ခုအရ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ ပိုင္ရွင္မ်ားထဲမွ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ သည္ မိမိကိုယ္ပိုင္စာမ်က္ႏွာကို လူတိုင္း ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ Open Access  ထားရွိၾကၿပီး က်န္ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကမူ ဝင္ၾကည့္ႏိုင္သူကို ကန္႔သတ္ထားသည္ဟုဆိုသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ကန္႔သတ္ထားျခင္းအား ျဖင့္လည္း သတင္းအခ်က္ အလက္ေဖာင္း ပြျခင္းကို တားဆီးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

သူစိမ္းမ်ားကို မိမိ၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားေပးသိ ျခင္းျဖင့္ မိမိအက်ိဳးစီးပြားမ်ားထိခိုက္မႈ မရွိေစရန္ လူမႈကြန္ရက္ မ်ားတြင္ ေဝမွ်ရန္ မသင့္သည့္ အခ်က္အလက္ (၁ဝ)ခ်က္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

၁ဝ။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥအျပန္အလွန္ေျပာစကားမ်ား

Facebook ေပၚတြင္ အသံုးျပဳ သူမ်ားသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားကို ေပးပို႔ႏိုင္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္မွတ္စုမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားကို လည္း ေဝမွ်ႏိုင္သျဖင့္ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာကိစၥမ်ားကို ဘယ္ေသာအခါမွ မေဝမွ်သင့္ပါ။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥမ်ားကို တစ္ကမၻာလံုးကို သိေစျခင္းျဖင့္အက်ိဳးမ်ားလာမည္လည္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ မိမိ၏လံုၿခံဳေရးအတြက္ေကာ၊ သူတစ္ ပါးအတြက္ မလိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မျဖစ္ေစေရး အတြက္ပါ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္စာမ်က္ ႏွာေပၚတြင္ ပုဂၢလိကေရး ရာ မ်ားကို သတိျပဳေဝမွ်ျခင္းျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ မိတ္ေဆြ အခ်ိဳ႕ သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ဦးကို အသိေပးလိုသည့္အခ်က္အလက္ရွိေနပါက တိုက္႐ိုက္မက္ေဆ့ခ်္ပို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ပို႔ျခင္းကို အသံုး ျပဳ ပါက ပိုမိုထိေရာက္သလို ပို၍ လည္း လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရႏိုင္ပါသည္။

၉။ လူမႈေရးကိစၥ အစီအစဥ္မ်ား

မိမိ၏လူမႈေရးရာ ပြဲလမ္းအစီ အစဥ္မ်ားအားလံုးကို လူတိုင္းလူတိုင္း သိျမင္ႏိုင္ေနျခင္းမွာ မသင့္ေတာ္လွ ေသာ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ လူအမ်ား လြတ္လပ္စြာလာေရာက္ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္မည့္ ပြဲလမ္းအခ်ိဳ႕မွလြဲလွ်င္ မိမိစီစဥ္က်င္းပသမွ်ပြဲတိုင္းကို လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေဖာ္ျပရန္မသင့္လွပါ။ လူမႈကြန္ရက္ေပၚမွ မိတ္ေဆြ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေပ်ာ္ပြဲစားကဲ့သို႔ေသာ အစီ အစဥ္တစ္ခုစီစဥ္ ပါကလည္း ယင္း မိတ္ေဆြမ်ားကို အီးေမးလ္ေပးပို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ လူမႈကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ မက္ေဆ့ခ်္ေပးပို႔ျခင္းမ်ိဳး သာ လုပ္ ေဆာင္ သင့္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက မိမိ၏စိတ္လက္ခ်မ္းသာမႈကို အေႏွာင့္ အယွက္ေပးလာႏိုင္မည့္ ကိစၥမ်ားကို တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ေတြ႕ႀကံဳ လာႏိုင္၍ ျဖစ္ပါသည္။

၈။ မူလလူမႈကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အျခားလူမႈကြန္ရက္ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား

    လူမႈကြန္ရက္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လူမႈကြန္ရက္ မ်ားကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳတတ္ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တစ္ခုေပၚတြင္ ေဝမွ်လိုက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ အျခား ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ စာမ်က္ႏွာ မ်ားေပၚတြင္ပါ အလိုအေလ်ာက္သြား ေပၚေနမည္ျဖစ္၍ အထူးသတိျပဳသင့္ ပါသည္။ ဥပမာ – Facebook ေပၚ တြင္ ေဝမွ်ရန္ စိတ္ခ်ရသည္ဟု ထင္ရ ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ိဳး သည္ အျခားလူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္မူ စိတ္ခ်လက္ခ်ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ Facebook တြင္ေဝမွ်သည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာသတင္းအခ်က္အလက္သည္ LinkedIn ကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္ သေဘာဆန္သည့္ Professional လူမႈကြန္ရက္မ်ိဳးတြင္ ေဝမွ်ရန္ လံုးဝမသင့္ေတာ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိက Facebook ကို LinkedIn ႏွင့္ခ်ိတ္ ဆက္သံုးစြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ Twitter ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း စသည္ျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားကို တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳျခင္းကို သတိျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ပုဂၢလိကဆန္ေသာ လူမႈကြန္ ရက္မ်ိဳးႏွင့္ အလုပ္ သေဘာ ဆန္ေသာ၊ သတင္းဆန္ေသာ လူမႈကြန္ရက္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္းကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ လွပါသည္။

၇။ ကုမၸဏီသတင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မိမိအလုပ္ကိစၥမ်ား

    မိမိရာထူးတိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတိုးခ်ဲ႕ျခင္း စသည့္သတင္းမ်ိဳး ကို မိမိအေနျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုးအား ေျပာျပခ်င္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ သတင္းမ်ိဳးသည္ တစ္ကမၻာလံုးသိေစျခင္းျဖင့္ မည္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမွ် ျဖစ္မလာႏိုင္သည့္အျပင္ မလိုလားအပ္ သည့္ အႏၲရာယ္မ်ိဳးပါ ရွိလာႏိုင္ပါ သည္။ မိမိကုမၸဏီ၏ၿပိဳင္ဖက္မ်ားကို အက်ိဳးရွိသြားေစႏိုင္မည့္ သတင္းမ်ိဳး ဆိုပါကမူ ေဝမွ်ရန္ မသင့္ေသာ စာရင္းထဲ ထည့္ထားလိုက္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီ၏ ေရရွည္ ေရတိုစီမံကိန္းသတင္းမ်ား၊ ေငြစာရင္း ကိစၥမ်ား စသည္တို႔မွာမူ အျခားမည္ သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးမွ မရွိပါက လံုးဝလွ်ိဳ႕ဝွက္ထားလိုက္ရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ သိေစခ်င္သူ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ရွိပါကလည္း ယခင္နည္း မ်ားအတိုင္း ပုဂၢလိကမက္ေဆ့ခ်္ပို႔ျခင္း (အီးေမးလ္ပို႔ျခင္း)ကိုသာ ေဆာင္ရြက္ လိုက္ပါ။ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ မိမိတို႔ အလုပ္ကိစၥမ်ားကို လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚတြင္ လံုးဝမထင္ေပၚေစလိုေသာေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို Facebook ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈကြန္ရက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို အသံုးမျပဳႏိုင္ေစရန္ နည္းပညာ အကူအညီျဖင့္ ျပဳလုပ္ တားဆီးထား တတ္ၾကသည္။

၆။ သားသမီးတို႔၏ဓာတ္ပံုမ်ား

    Social Networking  ဝက္ဘ္ ဆိုက္မ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ားၾကား တြင္ မိသားစုဓာတ္ပံုမ်ားကို ေဝမွ်ၾက သည့္ဓေလ့ က်ယ္ျပန္႔စြာ ရွိေနၾက သည္။ အကယ္၍ မိမိကကိုယ္ပိုင္ စာမ်က္ႏွာ Profile Page  ကို ကန္႔သတ္မထားေသာ လူမႈကြန္ရက္ အသံုးျပဳသူ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ပါဝင္သူျဖစ္ေနပါက မိမိတင္လိုက္သမွ် ဓာတ္ပံုတိုင္းကို လူတိုင္းလူတိုင္းaတြ႔ျမင္ႏိုင္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ သူမ်ားသည္ မိမိ၏သားေကာင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားကို အင္တာနက္မွ တစ္ဆင့္ မ်က္ေခ်မျပတ္ရွာေဖြေနေလ့ ရွိရာ ယင္းအခ်က္ သည္ မိမိအတြက္ ေရာ၊ မိသားစုအတြက္ေရာ လံုၿခံဳေရး အတြက္ စိတ္မခ်ဖြယ္ပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဥပမာ-မိမိက ”ဒီတစ္ပတ္ အမ်ိဳးသားကခရီးထြက္မယ္။” ”သားေလးကအိမ္မွာ တစ္ေယာက္ တည္းေနတတ္ေနၿပီ။ ဒီတစ္ပတ္ သူ႔ကို အိမ္ေစာင့္ ထားခဲ့မယ္” ဟူ သည့္မက္ေဆ့ခ်္မ်ိဳးကို မိသားစုဓာတ္ပံု ႏွင့္တြဲ၍ တင္လိုက္မည္ဆိုပါက အႀကံသမားတို႔အတြက္ တန္ဖိုး ရွိေသာ သတင္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။ မိမိသားသမီး သို႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္တိုင္အတြက္မူ မွန္းဆမရေသာ အႏၲရာယ္ႀကီး တစ္ခုေရာက္လာႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဘးကင္းေရးသည္ အဓိက ဟူသည့္ စကားႏွင့္အညီ မိမိအသံုးျပဳေသာ လူမႈကြန္ရက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္ Security Setting ကို အေသအခ်ာစီမံ ထားသင့္ပါသည္။

ဆက္ရန္ရွိသည္။

Ref : http://www.facebook.com, http://www.news.bbc.co.uk, http://www.tgdaily.com

ကလ်ာအိအိလြင္

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: