ညီေသာ္ ေအာင္ေႀကာင္းျဖာ၏တည္း


* ဤသည္ရခိုင္သား……. ဤကားရခိုင္ျပည္
ႏွဳတ္ေခြမြတ္ဟ …….. ဗ်ာဒိတ္ရသည္
ဗုဒၶညႊန္ျပ ………. တိုင္းဓည…

* ကဗ်ဥ္းထိုးျခစ္ ………… ျပန္ေျပာင္းလွစ္ေသာ္
ထုဆစ္လက္ရာ…………ေက်ာက္ပီစာမ်ား

ေျမမွာလဲေလွ်ာင္း………..ေခတ္ေရေျပာင္းလည္း
ႏွစ္ေပါင္းငါးေထာင္………ဘိုးစိုင္ေဘာင္တို ့
ထြန္းေျပာင္မင္းဆက္…….တစ္ရာ့သံုးဆယ္
စြန္း၀ယ္ေလးပါ ……….က်င့္ဆယ္ျဖာႏွင္ ့
စိုးလာေလးေခတ္…………ျဖတ္သန္းရစ္သည္
မ်ဳိးခ်စ္ေနာင္မ်ား…………သိေစသား။

* ထိုတခ်ိန္က …
ဘုရင္မင္းဘာ……………. ျမိဳ ့ဘဂၤါကို
အာဏာစက္မိုး……………ကုလားဆိုးအား
ရိုက်ဳိးခယ ……………….ဘ႑ာဆက္ေစ
အာရွခြင္၌………………..ပဲ့တင္ဟစ္သည္
ေျမးျမစ္စိုင္ဆက္ …………သိေစသား။

* ဒါးကိုဒါးခ်င္း …………….. လွံလွံထိုး
ဆင္ခ်င္းျမင္းခ်င္း…………ေလွေလွခ်င္းႀကိတ္
၀င္း၀င္းလက္လက္……….ျဖိဳးျဖက္ျဖက္ေတာက္
ေရွ႕ဆက္ထိုးႀက…………..ေရွ႕တက္ထိုးေလာ
မွ်ားမိုးမီးလွ်ံ ………….ကတုတ္ခံတပ္
ေျမလွန္ကြပ္မ်က္………….ေသြးပြက္ပြက္ေလာင္း
မ်ဳိးတြက္၀န္တာ…………..ေက်ပြန္ပါသည္
မိစၱာမ်ဳိးတို ့ ………….. ေျပးေစသား။

* ေအာ္…ဤယေန ့သည္
ထီးက်ဳိးစည္ေပါက္……….ကြ်န္သေဘာက္သို ့
မီးေတာက္မီးလွ်ံ …………ဒါးစူးလွံႀကား
ေျပးႏွံပုန္းေအာင္း ………..သက္တေခ်ာင္းကို
လြတ္ေႀကာင္းလြတ္ရာ ……ေျပးခိုပါလည္း
ကယ္ပါကူပါ……………….တစာစာႏွင့္
ပ႗ာေျမလူး ……………..သားေပ်ာက္ရူးလင္
ေအာ္ႀကဴးငိုလွ်က္…………ကမၻာပ်က္သို ့
ဠင္းတ၀ဲပ်ံ …………….ကမ္းဘယံ၀ယ္
ပုတ္ႏွံေဟာင္းေဟာင္း……ယင္ေရာင္းေရာင္းသဲ
ေလာက္ေသာင္းေသာင္းတက္…..ေသေကာင္ထက္၌
တက္ေခါက္သံျပင္း……….အံကိုတင္းႀကိတ္
တလင္းစစ္ေျမ……………ခခဲ့ေခ်ျပီ
ဖေျမေသြးတို ့ရဲရဲနီ။

* သမိုင္းတေခာတ္……….စြန္းထင္းရစ္သည့္
ေျမးျမစ္ေနာင္လူ……….ဖျပည္သူတို ့
အယူမေျပာင္း…………..ညီညြတ္ေႀကာင္းမွာ
မေစာင္းမတိမ္း………….ျပန္ “မ”ထိမ္း၍
က်ဳံးသိမ္းေမာင္းႏွင္……..ကႀကိဳးဆင္က
ပန္းတင္ဦးထက္…………ေရႊပန္းခက္သို ့
ရႊန္းလက္စည္ေတာ္……..ေစ့ေစ့ေဆာ္သည္
ညီေသာ္ေအာင္ေႀကာင္း….ျဖာ၏တည္း။

ျမပန္းခြါညိဳ( ၂၀/၈/၂၀၁၂)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: